• 2021 CTCI Foundation Award
 • Cover image (Carbon 2021, 176, 440-445)
 • Nano Letters, doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04021/ Publication Date: December 10, 2020.
 • Inside Cover page (Nanoscale Horizons 2020, 5, 1058-1064)
 • 2020 SNDT award
 • rsc.li/nanoscale-horizons_2019/08/07
 • ACS Appl. Electron. Mater.( 2019)
 • ACS Nano Twisted Light-Induced Photocurrent.( 2022)
 • ScienceAdvances.( 2022)
2021 CTCI Foundation Award1 Carbon 2021, 176, 440-4452 Nano Letters, doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04021/ Publication Date: December 10, 2020.3 Nanoscale Horizons 2020, 5, 1058-10644 ACS Appl. Electron. Mater. 2019, 1, 5, 684-691.5 rsc.li/nanoscale-horizons6 ACS Appl. Electron. Mater.( 2019)7 ACS Nano Twisted Light-Induced Photocurrent.( 2022)8 ScienceAdvances Control of trion-to-exciton conversion in mololayer Ws2 by orbital angular momentum of light9
javascript slideshow by WOWSlider.com v8.8

Selected publication

 1. Yi-Jie Feng, Kristan Bryan Simbulan, Tilo H. Yang, Ye-Ru Chen, Kai-Shin Li, Chia-Jung Chu, Ting-Hua Lu*, and Yann-Wen Lan*, Twisted Light-Induced Photocurrent in a Silicon Nanowire Field-Effect Transistor. ACS Nano 2022 16 (6), 9297-9303.February 24, 2022 (Corresponding author*, SCI, impact factor: 18.027)

 2. Rahul Kesarwani, Kristan Bryan Simbulan, Teng-De Huang, Yu-Fan Chiang, Nai-Chang Yeh*,Yann-Wen Lan*, Ting-Hua Lu*, Control oftrion-to-exciton conversion in monolayer WS2 by orbital angular momentum of light. Sci. Adv. 8, eabm0100 (2022) 1 April 2022. (Corresponding author*, SCI, impact factor: 14.136)

 3. Kristan Bryan Simbulan, Yi-Jie Feng, Wen-Hao Chang, Chun-I Lu, Ting-Hua Lu* and Yann-Wen Lan*. Twisted Light-Enhanced Photovoltaic Effect. ACS Nano 2021, 15, 9, 14822-14829 (Aug 26) (Corresponding author*, SCI, impact factor: 15.881)

 4. Bor-Wei Liang, Wen-Hao Chang, Hung-Yu Lin, Po-Chun Chen, Yi-Tang Zhang, Kristan Bryan Simbulan, Kai-Shin Li, Jyun-Hong Chen, Chieh-Hsiung Kuan* and Yann-Wen Lan*¡§ High-Frequency Graphene Base Hot-Electron Transistor.¡¨ ACS Nano 2021, 15, 6756-6764 (18 March 2021). (Corresponding author*, SCI, impact factor: 15.881)

 5. Kristan Bryan Simbulan, Teng-De Huang, Guan-Hao Peng, Feng Li, Oscar Javier Gomez Sanchez, Jhen-Dong Lin, Chun-I Lu, Chan-Shan Yang, Junjie Qi, Shun-Jen Cheng*, Ting-Hua Lu* and Yann-Wen Lan*¡§ Selective Photoexcitation of Finite-Momentum Excitons in Monolayer MoS2 by Twisted Light. ¡¨ ACS Nano , (10 Feb 2021). (Corresponding author*, SCI, impact factor: 15.881)

 6. Wen-Hao Chang, Jun-Han Lin, Chieh-Hsiung Kuan, Ssu-Yen Huang, Yann-Wen Lan*, and Ting-Hua Lu*¡§ Generation of Concentric Space-Variant Linear Polarized Light by Dielectric Metalens¡¨ Nano Letters, doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04021 (Corresponding author*, SCI, impact factor: 11.238)

 7. Yann-Wen Lan*,Po-Chun Chen, Yun-Yan Lin, Ming-Yang Li, Lain-Jong Li, Yu-Lin Tu, Fu-Liang Yang, Min-Cheng Chen and Kai-Shin Li* ¡§ Scalable fabrication of a complementary logic inverter based on MoS2 fin-shaped field effect transistors.¡¨ Nanoscale Horizons, DOI: 10.1039/C8NH00419F (Corresponding author*, SCI, impact factor: 9.095)

 8. Che-Yu Lin, Xiaodan Zhu, Shin-Hung Tsai, Shiao-Po Tsai, Sidong Lei, Yumeng Shi, Lain-Jong Li, Shyh-Jer Huang, Wen-Fa Wu, Wen-Kuan Yeh, Yan-Kuin Su, Kang L. Wang and Yann-Wen Lan* ¡§Atomic-Monolayer Two-Dimensional Lateral Quasi-Heterojunction Bipolar Transistors with Resonant Tunneling Phenomenon¡¨ ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b05012 (Corresponding author*, SCI, impact factor: 13.942)

 9. Qiming Shao*, Guoqiang Yu*, Yann-Wen Lan*, Yumeng Shi, Ming-Yang Li, Cheng Zheng, Xiaodan Zhu, Lain-Jong Li, Pedram Khalili and Kang L. Wang. “Strong Rashba-Edelstein Effect-Induced Spin-Orbit Torques in Monolayer Transition Metal Dichalcogenides/Ferromagnet Bilayers” Nano Letters, Accepted in November, DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03300, 2016. (Equal first author*, SCI, impact factor: 13.592)

 10. Yann-Wen Lan*, Carlos M. Torres Jr., Xiaodan Zhu, Chia-Liang Sun, Shuanglin Zhu, Chii-Dong Chen* and Kang L. Wang. “Self-aligned graphene oxide nanoribbon stack with gradient bandgap for visible-light photodetection.” Nano energy, 27, 114-120, 2016.  (Corresponding author*, SCI, impact factor: 11.553)

 11. Carlos M. Torres Jr.§, Yann-Wen Lan§,*, Caifu Zeng, Jyun-Hong Chen, Xufeng Kou, Aryan Navabi, Jianshi Tang, Mohammad Montazeri, James R. Adleman, Mitchell B. Lerner, Yuan-Liang Zhong, Lain-Jong Li, Chii-Dong Chen and Kang L. Wang* “High-current gain two-dimensional MoS2-base hot-electron transistors.” Nano Letters 15, 7905-7912, 2015. (Equal first author§ and Corresponding author*, SCI, impact factor: 13.592)

 12. Junjie Qi§, Yann-Wen Lan§,*, Adam Stieg, Jyun-Hong Chen, Yuan-Liang Zhong, Lain-Jong Li, Chii-Dong Chen, Yue Zhang*, and Kang Wang*, “Piezoelectric effect in CVD-grown atomic-monolayer triangular MoS2 piezotronics” Nature Communications, 6, pp7430, 2015. (Equal first author§ and Corresponding author*, SCI, impact factor: 11.470, Rank: 3/55)

 13. Linh-Nam Nguyen, Yann-Wen Lan*, Jyun-Hong Chen, Yuan-Liang Chung, Kuei-Shu   Chang-Liao, Lain-Jong Li, and Chii-Dong Chen*. “Resonant tunneling through discrete quantum states in stacked atomic-layered MoS2Nano Letters, 14(5), pp 2381-2386, 2014. (Corresponding author, SCI, impact factor: 13.592)

Latest update